Møter & Arrangementer

Denne siden viser en oversikt over aktuelle møter og arrangementer.
For noen møter er det også mulighet for påmelding.

 

Onkologi

Idiopatisk lungefibrose

Nevrologi

Hematologi

 

Ved å melde meg på dette arrangementet erklærer jeg at reglene som gjelder min arbeidsplass er fulgt og at tillatelse er innhentet fra arbeidsgiver.

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustriforeningen har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell. Vi minner om at leger, sykepleiere og farmasøyter må innhente samtykke fra arbeidsgiver for å delta på dette arrangementet. I henhold til legemiddelforskriftens helsepersonelldefinisjon er det kun leger, sykepleiere og farmasøyter som har adgang til industriens møter. Det er derfor ikke anledning til å invitere andre yrkesgrupper.
For bedre å kunne gi relevant medisinsk informasjon til enkeltleger/grupper av leger har legemiddelfirmaene, eller andre firmaer som arbeider på vegne av dem, utarbeidet arbeidsregistre med adresseregistrene som basis. I arbeidsregistrene registreres i tilknytning til navnet blant annet konsulentbesøk, invitasjoner og deltakelse på faglige arrangementer, mottatte prøvepakninger, mottatt litteratur og annen informasjon/ tjenester som er relevant for deg som lege. Bruk av arbeidsregistre er et viktig verktøy for legemiddelprodusentene for å nå ut med medisinsk informasjon til helsepersonell.
Behandling av personopplysninger skjer etter den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder personopplysningsloven med dens krav til dokumentert informasjonssikkerhet og internkontroll. Vårt firma har tatt forholdsregler for å unngå utilsiktet behandling av personopplysninger, som for eksempel utilsiktet spredning grunnet uhell, ulykker eller ulovlig spredning. Oppgir du din e-postadresse samtykker du til at firmaet kommuniserer med deg på e-post. Du har når som helst rett til å få utlevert opplysninger som er registrert om deg, få dataene slettet, eller reservere deg mot å være registrert. Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt på telefon Roche Norge på tlf. 22 78 90 00. Ved å melde meg på dette arrangementet erkærer jeg at reglene som gjelder min arbeidsplass er fulgt og at tillatelse er innhentet fra arbeidsgiver. I avtale med virkning fra 1.1.2014 blir kostnadsfordeling i henhold til gjeldende regelverk slik: Legemiddelfirma/arrangør: Arrangør dekker møtekostnader, tilretteleggelseskostnader, foredragsholdere og andre honorarer, undervisningsmateriell, samt måltider knyttet til det faglige arrangement etter gjeldende takster. Deltager/Deltagers arbeidsgiver: Arbeidsgiver/helseforetak/helsepersonell må selv dekke reise- og oppholdskostnader knyttet til arrangement av typen som beskrevet i denne invitasjonen. Vårt firma ønsker å bidra til at de regler og prosedyrer for egenbetaling som gjelder for helseforetaket blir fulgt.