COLUMVI®▼ er første bispesifikke antistoff ved DLBCL med unik 2:1 CD20-CD3  binding og fast doseringsregime1,2

 

COLUMVI som monoterapi er indisert for behandling av voksne pasienter med residiverende eller refraktært diffust storcellet B-celle-lymfom (DLBCL), etter to eller flere linjer med systemisk terapi.3

Columvi doseringsveileder

Utdanningsvideoer 

Overlege Renate Galleberg, ved kreftavdelingen Haukeland, gir en introduksjon til bispesifikke antistoffer og CRS, inkludert klinisk forskning og erfaringer.

Utvalgt produkt- og sikkerhetsinformasjon COLUMVI® 4

Indikasjon: COLUMVI som monoterapi er indisert for behandling av voksne pasienter med residiverende eller refraktært diffust storcellet B-celle-lymfom

(DLBCL), etter to eller flere linjer med systemisk terapi.

Dosering og administration: Skal kun gis under tilsyn av helsepersonell med erfaring innen kreftbehandling og som har tilgang til egnet medisinsk støtte

for å håndtere alvorlige reaksjoner forbundet med cytokinfrigjøringssyndrom (CRS). Minst 1 dose tocilizumab for bruk i tilfelle CRS må være tilgjengelig før

infusjon ved syklus 1 og 2, og tilgang til ekstra dose tocilizumab innen 8 timer må sikres. Columvi skal gis til godt hydrerte pasienter. Dosering: Gis i.v. iht.

opptrappingsplan til anbefalt dose på 30 mg (for å redusere CRS risiko), etter fullført forbehandling med obinutuzumab på syklus 1 dag 1 (hver syklus er 21

dager). Anbefales i maks. 12 sykluser eller inntil sykdomsprogresjon eller uhåndterlig toksisitet.

Pasientovervåkning: Alle pasienter må overvåkes for tegn/symptomer på CSR under infusjon og i minst 10 timer etter fullført infusjon av første dose

glofitamab (2,5 mg i syklus 1 dag 8). Pasienter som opplevde CSR grad =2 ved tidligere infusjon bør overvåkes etter fullført infusjon. Håndtering av

cytokinfrigjøringssyndrom: CRS bør identifiseres basert på klinisk presentasjon. Andre årsaker til feber, hypoksi og hypotensjon, som infeksjon eller sepsis

bør evalueres. Ved mistanke om CRS bør det behandles iht. American Society for Transplantation and Cellular Therapy (ASTCT) konsensusgradering

(SPC 4.2, tabell 3). Forsinkende eller glemte doser: Forbehandling med obinutuzumab: Gjenta forbehandlingen hvis Columvi 2,5 mg-dosen er forsinket

med mer enn 1 uke, gjenta da forbehandling med obinutuzumab. Opptrappingsdosen: Etter Columvi 2,5 mg dose eller 10 mg dose, dersom det er et

Columvi-behandlingsfritt intervall på 2 til 6 uker, gjenta da den siste tolererte Columvi-dosen og gjenoppta den planlagte doseopptrappingen. Dersom

det er et Columvi-behandlingsfritt intervall på mer enn 6 uker, gjenta da forbehandling med obinutuzumab og Columvi-doseringsopptrapping. Etter

syklus 2: Dersom det er et Columvi-behandlingsfritt intervall på mer enn 6 uker mellom syklusene, gjenta da forbehandlingen med obinutuzumab og

Columvi-opptrappingsdoseringen, og gjenoppta deretter den planlagte behandlingssyklusen (30 mg dose). Dosejusteringer: Ingen dosereduksjoner

av Columvi anbefales. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet, overfor obinutuzumab, eller overfor noen av hjelpestoffene. For

spesifikke kontraindikasjoner på obinutuzumab, se forskrivningsinformasjonen for obinutuzumab. Bivirkninger: De vanligste bivirkningene (= 20 %) var

cytokinfrigjøringssyndrom, nøytropeni, anemi, trombocytopeni og utslett. De vanligste alvorlige bivirkningene rapportert hos = 2 % av pasientene var

cytokinfrigjøringssyndrom (22,1 %), sepsis (4,1 %), Covid19 (3,4 %), og tumoroppblussing (3,4 %), Covid-19-lungebetennelse (2,8 %), febril nøytropeni (2,1 %),

nøytropeni (2,1 %), og pleural effusjon (2,1 %). Permanent seponering av Columvi på grunn av en bivirkning forekom hos 5,5 % av pasientene. De vanligste

bivirkningene som førte til permanent seponering av Columvi var Covid19 (1,4 %) og nøytropeni (1,4 %). Forsiktighetsregler: Cytokinfrigjøringssyndrom: Er

sett, inkl. livstruende reaksjoner. Tegn inkl. pyreksi, takyardi, hypotensjon, frysninger og hypoksi. Infusjonsrelaterte reaksjoner kan være klinisk umulig å skille

fra manifestasjoner av CRS. Forhøyede leverfunksjonstester (ASAT og ALAT >3 × ULN og/eller total bilirubin >2 × ULN) er sett. Pasienten skal premedisineres

(se SPC 4. tabell 1). Pasienten skal informeres om risiko for CRS og tegn/symptomer, samt instruks om å kontakte lege øyeblikkelig ved tegn/symptomer.

Pasienter bør få pasientkort som beskriver symptomer på CRS, og instrueres om å ha kortet med seg til enhver tid. Alvorlige infeksjoner: Er sett, f.eks. sepsis

og lungebetennelse. Må ikke gis ved aktiv infeksjon. Forsiktighet bør utvises ved tilbakevendende eller kroniske infeksjoner i anamnesen, underliggende

tilstander som kan disponere for infeksjoner eller tidligere betydelig immunsuppressiv behandling. Pasienter bør overvåkes før og under behandling for

bakterielle, sopp- og nye/reaktiverte virusinfeksjoner og gis hensiktsmessig behandling. Pasienter bør instrueres om å kontakte lege ved tegn/symptomer på

infeksjon. Videre forsiktighetsregler gjelder ved CD20 negativ sykdom, febril nøytropeni, tumoroppblussing, tumorlysesyndrom (TLS), vaksinasjon. Se SPC

4.4. Fertilitet, graviditet og amming: Kvinnelige pasienter i fertil alder må bruke svært effektive prevensjonsmetoder under behandling med Columvi og i

minst 2 måneder etter siste dose av Columvi. Columvi anbefales ikke under graviditet og til kvinner i fertil alder som ikke bruker prevensjon. Kvinner bør rådes

til å slutte å amme under behandling med Columvi og i 2 måneder etter siste dose av Columvi. Interaksjoner: Ingen interaksjonsstudier har blitt utført. Ingen

interaksjoner med Columvi forventes via cytokrome P450-enzymer, andre metaboliserende enzymer eller transportører. Den første frigjøringen av cytokiner

assosiert med oppstart av behandling med Columvi kan undertrykke CYP450-enzymer. Ved oppstart av behandling med Columvi bør pasienter som

behandles med CYP450-substrater med en smal terapeutisk indeks overvåkes. Pakninger, priser og refusjon: Columvi 2,5 mg koster NOK 12268,40 Columvi 10 mg koster NOK 48209,10.

Reseptgruppe C. Behandlingen er foreløpig ikke vurdert av Beslutningsforum for Nye Metoder.

Referanser

  1. Dickinson MJ, Carlo-Stella C, Morschhauser F, et al. N Engl J Med 2022;387:2220—2231 DOI: 10.1056/NEJMoa2206913
  2. COLUMVI SPC 03.01.2024 avsnitt 5.1 
  3. COLUMVI SPC 03.01.2024 avsnitt 4.1
  4. COLUMVI SPC 03.01.2024 avsnitt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8

M-NO-00000772. Mars 2024.