Evrysdi (risdiplam) ▼
Behandling av 5q spinal muskelatrofi (SMA) hos pasienter med en klinisk diagnose av type 1, 2 eller 3 SMA eller med 1-4 kopier av SMN2.

 

Guiden veileder helsepersonell i riktig dosering av Evrysdi forskrevet til pasienter.

Utvalgt produkt- og sikkerhetsinformasjon

Indikasjon:

Evrysdi er indisert til behandling av 5q spinal muskelatrofi (SMA) hos pasienter med en klinisk diagnose av type 1, type 2 eller type 3 SMA eller med én til fire

kopier av SMN2.

Dosering:

Skal initieres av lege med erfaring i behandling av SMA. Evrysdi tas oralt én gang daglig etter et måltid, og dosering er avhengig av kroppsvekt. Se felleskatalogen.no for detaljert

informasjon om administrering og dosering.

Advarsler og forsiktighetsregler:

Fertile pasienter skal informeres om risiko og må bruke svært sikker prevensjon under behandlingen og i minst 1 måned etter siste dose hos kvinnelige pasienter, og 4 måneder etter

siste dose hos mannlige pasienter. Graviditetsstatus skal verifiseres hos kvinner i fertil alder før oppstart av behandling med Evrysdi.

Isomalt:

Pasienter med sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse bør ikke ta dette legemidlet.

Bivirkninger:

Hos SMA-pasienter med infantil sykdomsdebut er de vanligste bivirkningene som ble observert i kliniske studier med Evrysdi feber (54,8 %), utslett (29,0 %) og diaré (19,4 %). Hos

SMA-pasienter med senere sykdomsdebut er de vanligste bivirkningene som ble observert i kliniske studier med Evrysdi feber (21,7 %), hodepine (20,0 %), diaré (16,7 %) og utslett

(16,7 %). Bivirkningene nevnt over oppstod uten et identifiserbart klinisk mønster eller tidsmønster og opphørte vanligvis tross fortsatt behandling av SMA-pasienter med infantil og

senere sykdomsdebut.

 

 

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning på elektronisk meldeskjema på https://www.dmp.no/

Referanser

1. Evrysdi Preparatomtale, 16.08.2023

 

M-NO-00000739