Om GAZYVARO▼ (obinutuzumab)

GAZYVARO er et rekombinant monoklonalt humanisert type II anti-CD20 antistoff.(1)  

GAZYVARO brukes til behandling av pasienter med ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som har komorbide tilstander og ikke kan motta full dose fludarabin, og pasienter med follikulært lymfom (FL) som ikke responderer eller slutter å respondere på MabThera (rituksimab). (2)  

GAZYVARO gis som infusjon over seks sykluser, hver på 28 dager. Første syklus gis det tre infusjoner, slik at pasienten totalt behandles med åtte infusjoner over alle syklusene. Doseringen av GAZYVARO er 1000 mg for hver infusjon. (3)

 

Figur. Bildet viser et hetteglass med GAZYVARO 1000 mg.

I prekliniske studier induserte GAZYVARO direkte celledød og medførte antistoffavhengig cellulær cytotoksisitet (ADCC) samt antistoffavhengig cellulær fagocytose (ADCP) gjennom rekruttering av immun effektorceller som NK-celler ("natural killer cells"), makrofager og monocytter. I tillegg ga GAZYVARO en lav grad av komplement-avhengig cytotoksisitet (CDC) in vivo. (4)

 

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til RELIS via skjema.

 

Referanser

  1. SPC for GAZYVARO (obinutuzumab) datert 13.6.2016 seksjon 2
  2. SPC for GAZYVARO (obinutuzumab) datert 13.6.2016 seksjon 4.1
  3. SPC for GAZYVARO (obinutuzumab) datert 13.6.2016 seksjon 4.2
  4. SPC for GAZYVARO (obinutuzumab) datert 13.6.2016 seksjon 5.1

 

NO/GAZY/1609/0015