Om ▼GAZYVARO (obinutuzumab) 

GAZYVARO er et type II humanisert anti-CD20 monoklonalt antistoff av IgG1 subklassen, utviklet ved bruk av rekombinant DNA-teknologi (1).

GAZYVARO fører til forsterket direkte celledød og lavere nivå av komplement-avhengig cytotoksisitet (CDC) sammenliknet med type-I antistoffet MabThera (rituksimab). Glykomodifiseringen av GAZYVARO bidrar til forsterket interaksjon med FcɣRIII-reseptorer på immuneffektorceller, som igjen fører til forsterket antistoff-mediert cellulær toksisitet (ADCC) og økt cellulær fagocytose (ADCP). (2)
 

GAZYVARO brukes til behandling av pasienter med (3):

  • tidligere ubehandlet avansert follikulært lymfom (FL)
  • tidligere behandlet FL som ikke responderte eller som fikk progresjon under eller inntil 6 måneder etter behandling med MabThera (rituksimab) eller et regime inneholdende rituksimab
  • tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) og komorbide tilstander som gjør dem uegnet for fludarabin-basert terapi i full dose

 

GAZYVARO gis som infusjon over seks eller åtte sykluser, hver på 21 eller 28 dager. Første syklus gis det tre infusjoner, slik at pasienten totalt behandles med åtte eller ti infusjoner over alle syklusene. Doseringen av GAZYVARO er 1000 mg for hver infusjon. (4)

I tillegg vil FL-pasienter som responderer på induksjonsbehandlingen med GAZYVARO få vedlikeholdsbehandling med 1000 mg GAZYVARO annenhver måned, i henhold til indikasjon (3).

Figur. Bildet viser et hetteglass med GAZYVARO 1000 mg.

 

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til RELIS via skjema.

 

Referanser

  1. SPC for GAZYVARO (obinutuzumab) datert 26.10.2017 seksjon 2
  2. SPC for GAZYVARO (obinutuzumab) datert 26.10.2017 seksjon 5.1
  3. SPC for GAZYVARO (obinutuzumab) datert 26.10.2017 seksjon 4.1
  4. SPC for GAZYVARO (obinutuzumab) datert 26.10.2017 seksjon 4.2

 

NO/GAZY/1711/0027