Hva er Avastin?


Avastin innholder virkestoffet bevacizumab, som er et humanisert monoklonalt antistoff (et protein som normalt lages av immunsystemet for å beskytte kroppen mot infeksjoner og kreft).

Bevacizumab binder seg spesielt til et protein som heter human vaskulær endotelial vekstfaktor (VEGF), som finnes på innsiden av blodårer og lymfeårer i kroppen.

VEGF proteinet gjør at blodårer vokser inn i kreftsvulster og gir næring og oksygen til svulsten. Når bevacizumab er bundet til VEGF hemmes veksten av kreftsvulster, ved å hindre vekst av blodårer som gir næring og oksygen til svulsten. (1)

Virkningsmekanisme

Bevacizumab binder seg til vaskulær endotelial vekstfaktor (VEGF), den viktigste pådriver for vaskulogenese og angiogenese, og inhiberer dermed bindingen av VEGF til sine reseptorer, Flt-1 (VEGFR-1) og KDR (VEGFR-2), på overflaten av endotelceller.

En nøytralisering av den biologiske aktiviteten av VEGF gjør at vaskulariseringen av tumorene regredierer, normaliserer gjenværende tumor-vaskularisasjon og inhiberer dannelse av ny tumor-vaskularisasjon, og inhiberer dermed tumorvekst. (2)

Indikasjon

Avastin (bevacizumab) er et monoklonalt antistoff som brukes i behandling av kolorektalkreft, brystkreft, lungekreft, nyrecellekreft, ovarialkreft og livmorhalskreft. (3)

Dosering & administrasjon

Den anbefalte doseringen av Avastin avhenger av kroppsvekt og hvilken type kreft som behandles. Avastin gis som en intravenøs infusjon. Se SPC for mer informasjon.

Det anbefales å fortsette med behandling inntil progresjon av underliggende sykdom eller inntil uakseptabel toksisitet. (4)

Bivirkninger

Den samlede sikkerhetsprofilen til Avastin er basert på data fra mer enn 5700 pasienter med forskjellige maligniteter, hovedsakelig behandlet med Avastin i kombinasjon med kjemoterapi i kliniske studier.

De mest alvorlige bivirkningene var:

  • Gastrointestinale perforasjoner
  • Blødninger, inkludert lungeblødning/hemoptyse, som er mest vanlig hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft
  • Arteriell tromboemboli
De vanligste bivirkningene hos pasienter som fikk Avastin i de kliniske studiene, var hypertensjon, kronisk tretthet, asteni, diaré og magesmerter. 

Analyser av de kliniske sikkerhetsdataene indikerer at forekomsten av hypertensjon og proteinuri ved behandling med Avastin sannsynligvis er doseavhengig. (5)

For mer informasjon om bivirkninger og forsiktighetsregler se SPC.

 

Referanser

  1. Avastin preparatomtale (SPC) 02.06.2017 avsnitt 1 side 66
  2. Avastin preparatomtale (SPC) 02.06.2017 avsnitt 5.1 side 23
  3. Avastin preparatomtale (SPC) 02.06.2017 avsnitt 4.1 side 2-3
  4. Avastin preparatomtale (SPC) 02.06.2017 avsnitt 4.2 side 3-5
  5. Avastin preparatomtale (SPC) 02.06.2017 avsnitt 4.8 side 10

 

NO/AVAP/1802/0002