Hva er Erivedge?

Indikasjon

Erivedge (vismodegib) er indisert til behandling av voksne med:

 • symptomatisk metastaserende basalcellekarsinom
 • lokalavansert basalcellekarsinom som ikke er egnet for kirurgi eller strålebehandling

 

Virkningsmekanisme

Erivedge (vismodegib) binder seg til og hemmer SMO-proteinet og dermed blokkeres signaloverføringen via Hedgehog.

 1. Erivedge er en oralt tilgjengelig småmolekylær hemmer av Hedgehog-signalveien.
 2. Via transmembranproteinet Smoothened (SMO) fører Hedgehog-signalveien til aktivering og nukleær lokalisasjon av GLI-transkripsjonsfaktorer (Glioma-Associated Oncogene) og induksjon av Hedgehog målgener.
 3. Mange av disse genene er involvert i proliferasjon, overlevelse og differensiering.

 

 

Forsiktighetsregler

 • Erivedge må ikke brukes ved graviditet.
 • Erivedge kan forårsake embryoføtal død eller alvorlige fosterskader dersom det gis til en gravid kvinne.
 • Prevensjon:
  - Fertile kvinner: Kvinnelige pasienter må bruke to anbefalte prevensjonsmetoder inkludert en meget sikker metode og en barrieremetode under behandling med Erivedge og i 24 måneder etter siste dose.
  - Mannlige pasienter må alltid bruke kondom (med sæddrepende middel hvis tilgjengelig), selv etter vasektomi, ved samleie med en kvinnelig partner når han tar Erivedge og i 2 måneder etter siste dose.

 

 

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til RELIS via skjema.

 

Referanser

SPC, Erivedge 150 mg kapsel, hard pr. 21.04.2017 (seksjon 4.1 side 2, seksjon 4.4 side 3 & 5.1 side 10)

NO/ERIV/1610/0002c(1)