Nyheter

1-25 av 25 resultater

Chronic lymphocytic leukemia

POLIVY - nå tilgjengelig i Norge

POLIVY, i kombinasjon med bendamustin og rituksimab, er indisert for behandling av voksne pasienter med residivert/-refraktært diffust storcellet B-celle lymfom...

Les mer
Chronic lymphocytic leukemia

Roche symposium om DLBCL på EHA 2020

Vi ønsker å invitere deg til Roche symposiet ‘Moving towards a new standard: Perspectives on DLBCL disease management’...

Les mer
Lung desease

ASCO 2020

6 av 10 lungekreft pasienter på Alecensa behandling lever etter 5 år...

Les mer

Covid-19 informasjon til helsepersonell

Tusen takk for den store og viktige innsatsen dere legger ned i det som er en utfordrende situasjon for helsetjenesten. Se informasjon om forsyning av legemidler og hvordan kontakte Roche...

Les mer
Revmatologi

Webinar: GCA LIVE 2020

Live webinar om pasientbehandling av GCA med professor John Stone og professor Justin Mason...

Les mer
Lung desease

Beslutningsforum sier nei

Beslutningsforum sier nei til første godkjente kombinasjonsbehandling med immunterapi til EGFR/ALK-positive lungekreftpasienter...

Les mer

1-25 av 25 resultater


▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema.