Nyheter

1-15 av 15 resultater

RoActemra - Nytt om oppbevaring

Det er sikkert mange av pasientene dine som skal ut og reise i sommer. Nå kan RoACTEMRA ferdigfylt sprøyte og penn oppbevares i opptil 2 uker ved høyst 30°C etter uttak fra kjøleskap.

Les mer

Polivy▼ (polatuzumab vedotin) er godkjent som førstelinjebehandling av DLBCL

EU-godkjenningen baserer seg på resultater fra fase III-studien POLARIX. Studien viser at Polivy i kombinasjon med R-CHP (rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin og prednisolon) gir en forbedret progresjonsfri overlevelse hos pasienter med tidligere ubehandlet diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL), sammenlignet med behandling med R-CHOP (rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin og prednisolon). (2)

Les mer
Lungekreft

Beslutningsforum sier ja til Tecentriq

Beslutningsforum sier ja til to nye indikasjoner med Tecentriq innenfor lungekreft: - førstelinjebehandling av utbredt småcellet lungekreft (ES-SCLC) (1) - førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC, ved PD-L1 uttrykk ≥ 50 % ) (2)

Les mer
Blærekreft | Brystkreft | Immunterapi | Lungekreft

Tecentriq fortsatt anbudsvinner

Tecentriq fortsatt anbudsvinner etter resultater fra konkurransen LIS2131 PD1/PD-L1-hemmere og legemidler som brukes i kombinasjon med disse...

Les mer
Brystkreft | Hudkreft | Lungekreft | Tarmkreft

Webinar om ESMO NGS guidelines

Nylig publiserte EMSO Precision Medicine Working Group nye anbefalinger for neste generasjon sekvenseringsteknologi (NGS)-basert diagnostikk for pasienter med metastatisk cancer...

Les mer
GCA LIVE 2020
Revmatologi

EULAR 2020

Nå kan du se Roche satellitt symposium om kjempecellearteritt (GCA) fra EULAR 2020...

Les mer

1-15 av 15 resultater


▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema.