Polivy® (polatuzumab vedotin)

Indikasjon: POLIVY, i kombinasjon med bendamustin og rituksimab, er indisert for behandling av voksne pasienter med residivert/refraktært diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) som ikke er kandidater for hematopoetisk stamcelletransplantasjon (1)

 

Diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) (2,3,4) 

 • Ca. 350 personer blir diagnostisert med diffust storcellet B-celle lymfom i Norge hvert år.
 • Ca. 35 % av disse pasientene opplever tilbakefall eller at de er refraktær til dagens behandling
 • Mange pasienter som får tilbakefall eller er refraktære til 1L behandling er ikke kandidater til autolog hematopoetisk  stamcelletransplantasjon (HSCT)
 • Frem til nå har det ikke vært en standardbehandling for disse pasientene

 

POLIVY – et CD79b spesifikt antistoff-konjugat (5)

 • CD79b utgjør en del av B-cellereseptoren, og er uttrykt spesifikt på B-celler (> 95% av DLBCL)
 • POLIVY (polatuzumab vedotin) består av et CD79 spesifikt antistoff som via en linker har bundet til seg potent toksisk stoff (Monomethyl auristatin, MMAE) = antistoff-konjugat
 • Når POLIVY binder til CD79b vil det raskt bli internalisert og linkeren spaltes. Dette fører til at MMAE frigjøres inni B-cellene
 • MMAE binder seg til mikrotubuli og dreper de maligne B-cellene ved å indusere apoptose.

POLIVY ble evaluert i en internasjonal, multisenter, åpen, randomisert studie (GO29365) (5,6)

Rasjonale for bruk av bendamustin + rituximab (BR):

 • BR er ikke forbundet med perifer nevropati og man unngår derfor overlappende toksisitet
 • Ingen standardbehandling for denne pasientgruppen innen R/R DLBCL

Hovedårsaken til at pasientene ikke var kandidater for HSCT var:

 • Alder
 • Utilstrekkelig respons på induksjonsbehandling
 • Feilet på tidligere transplantasjon
*PET (positronemisjonstomografi), CT (computertomografi)

 

Endepunkter i studien (6,7)

Primært endepunkt

 • Komplett respons (CR)* ved slutten av behandlingen
  Målt ved PET-CT av en uavhengig evalueringskomite (IRC- vurdert)

Andre viktige endepunkter

 • Total overlevelse (OS) - eksplorativt endepunkt
 • Progresjonsfri overlevelse (PFS) - eksplorativt endepunkt, utprøvervurdert (INV- vurdert)
 • Varighet av respons (DOR) - INV-vurdert
 • Total responsrate ved slutten av behandlingen (ORR) - INV-vurdert
 • Beste totale responsrate (BOR) - INV-vurdert

 

40 % av pasientene som fikk POLIVY + BR oppnådde komplett respons (6)

Komplett respons (CR) for POLIVY + BR vs BR var 40 % vs. 17,5 % (95 % KI 2,6–40,2; p=0,0261)
Modifiserte Lugano-kriterier 2014. P-verdi (CMH chi-squared-test) 0,0261

 

POLIVY + BR mer enn doblet totaloverlevelse (OS) (6)

Median OS for POLIVY + BR vs BR var 12,4 (HR, 0,42; 95% KI, 9,0 NE) vs 4,7 måneder (95 % KI:3,7 - 8,3)

11 av pasientene som ble behandlet med Polivy + BR var fortsatt i live vs. 4 i BR gruppen etter en median oppfølgingstid på 22,3 måneder.

 

Lenger varighet av respons med POLIVY (6)

Median varighet av respons (DOR) for POLIVY + BR vs. BR var 10,3 (95 % KI: 5,6 NE) vs. 4,1 (95 % KI: 2,6, - 12,7) måneder.  
*HR (95% KI): 0,44 (0,20,0,95)

 

Lenger progresjonsfri overlevelse (PFS) med POLIVY (6)

POLIVY + BR vs. BR: median PFS 7,6 (95% KI: 6,0-17,0)  vs. 2,0 (95% KI: 1,5-3,7) måneder

 

Sikkerhetsprofil (6,8)

Tabellen viser bivirkninger av alle grader som forekom hos ≥20 % av pasientene, samt bivirkninger av grad 3-4 som forekom hos ≥10 % av pasientene.   • Det ble rapportert perifer nevropati hos 43,6 % i POLIVY + BR-armen, hvorav 28,2 % av grad 1 og 15,4 % av grad 2. • Det ble ikke observert perifer nevropati grad 3-4 i POLIVY + BR-armen. * For mer informasjon om bivirkninger se avsnitt 4.8 i preparatomtalen (SPC) for POLIVY. 

Enkel administrering (9)

Premedisinering:
Pasienten skal premedisineres med et antihistamin og et antipyretikum før administrering

Dosering (10)

Forsinket eller glemte doser
Hvis planlagt dose med Polivy er utelatt, bød den planlagte dosen administreres så fort som mulig.
Administrasjonsregimet skal justeres for å opprettholde et 21-dagers intervall.

Dosejusteringer
Infusjonshastigheten av Polivy bør reduseres eller avbrytes dersom pasienten utvikler en infusjonsrelatert reaksjon.
Polivy skal seponeres umiddelbart hvis pasienten utvikler en livstruende reaksjon.
For dosejusteringer ved perifer nevropati, myelosuppresjon og infusjonsrelaterte reaksjoner se SPC se side 3-4 under kapittel 4, avsnitt 4.2.

Interaksjoner
Ingen interaksjonsstudier utført. For mer info se SPC kapittel 4.5

Kontraindikasjoner

 • Overfølsomhet for innholdsstoffene
 • Aktive alvorlige infeksjoner
 
 

 

Utvalgte forsiktighetsregler (11)

Myelosuppresjon: 
Alvorlig nøytropeni og febril nøytropeni er rapportert så tidlig som under 1. behandlingssyklus. Profylaktisk administrering av granulocytt-stimulerende faktor (G-CSF) bør vurderes. Trombocytopeni av grad 3 eller 4, eller anemi, kan oppstå. Fullstendige blodtellinger skal utføres før hver dose. Ved grad 3 eller 4 nøytropeni og trombocytopeni, bør hyppigere laboratoriemonitorering og/eller utsettelse eller seponering av behandlingen vurderes. 

Perifer nevropati (PN): 
Er sett, hovedsakelig sensorisk, men også motorisk og sensorisk-motorisk. Risikoen for PN øker med påfølgende doser, men er sett så tidlig som under 1. behandlingssyklus. Pasienter med allerede eksisterende PN kan oppleve forverring av tilstanden. Pasienten bør overvåkes for symptomer som hypoestesi, hyperestesi, parestesi, dysestesi, nevropatisk smerte, brennende følelse, muskelsvakhet eller forstyrret ganglag. Ved ny eller forverret PN kan det være nødvendig å utsette, redusere eller seponere dosen. 

Infeksjoner: 
Alvorlige, livstruende eller fatale infeksjoner, inkl. opportunistiske infeksjoner, er sett. Dette inkluderer pneumoni (inkl. pneumocystis jirovecii og andre pneumonier forårsaket av sopp), bakteriemi, sepsis, herpesinfeksjon og cytomegalovirusinfeksjon, samt reaktivering av latente infeksjoner. Pasienten bør overvåkes nøye for tegn på bakterie-, sopp- eller virusinfeksjoner. Det bør oppsøkes medisinsk hjelp ved symptomer. Profylakse med antiinfektiver bør vurderes. Behandling bør ikke gis ved aktiv alvorlig infeksjon. Polatuzumab vedotin og annen samtidig kjemoterapi bør seponeres ved alvorlige infeksjoner. 

* For mer informasjon om advarsler og forsiktighetsregler se avsnitt 4.4 i preparatomtalen (SPC) for POLIVY.

 


Et nytt håp for pasienter med DLBCL (6,12)


Oppsummering av Polivy


 • 40 % av pasientene som fikk POLIVY + BR oppnådde komplett respons

 • Signifikant lenger median totaloverlevelse (OS) med POLIVY + BR vs. BR: 12,4 vs 4,7 måneder

 • Polivy har enkel administrering

 • Akseptabel og håndterbar sikkerhetsprofil

 

front image

Få tilgang til webinaret med Dr. Laurie Sehn og Dr. Clémentine Sarkozy

Meld deg inn i RocheHelse og få tilgang

Se webinaret med Dr. Laurie Sehn, Dr. Clémentine Sarkozy og panel diskusjoner ledet av Dr. Unn-Merete Fagerli og Dr. Marianne Brodtkorb.

Meld deg inn her

Klikk her for en kort oppsummering av Polivy

back image

Et nytt håp for pasienter med DLBCL (6,12)

✔ 40 % av pasientene som fikk POLIVY + BR oppnådde komplett respons ✔ Signifikant lenger median totaloverlevelse (OS) med POLIVY + BR vs. BR: 12,4 vs 4,7 måneder ✔ Polivy har enkel administrering ✔ Akseptabel og håndterbar sikkerhetsprofil

Møte om Polivy? Klikk her

 

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning på elektronisk meldeskjema: www.legemiddelverket.no/meldeskjema.

Referanser

 1. Polivy SPC, avsnitt 4.1. Sist oppdatert 24.05.22
 2. Helsedirektoratet 2021. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med maligne lymfomer. Sist faglig oppdatert 10. desember 2021.
 3. Kreftregisteret 2020. Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter – årsrapport 2020
 4. Norske kliniske eksperter
 5. Polivy SPC, punkt 5.1. Sist oppdatert 24.05.22
 6. Sehn L.H, Herrera A.F, Flowers C.R, et al. Polatuzumab Vedotin in relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma. J Clin Oncol. 2020;38(2):155-165 
 7. Polivy SPC, avsnitt 5.1. Tabell 5,  Sist oppdatert 24.05.22
 8. Polivy SPC, avsnitt 4.8. Sist oppdatert 24.05.22
 9. Polivy SPC, avsnitt 4.2. Sist oppdatert 24.05.22
 10. Polivy SPC, avsnitt 4.2, 4,3 og 4,5. Sist oppdatert 24.05.22
 11. POLIVY SPC avsnitt 4.4, sist oppdatert 24.05.22
 12. Polivy SPC, avsnitt 4.2, , og avsnitt 4.8 sist oppdatert 24.05.22

M-NO-00000175