TECENTRIQ® (atezolizumab)
- Årets anbudsvinner for PD1/PD-L1 (1)

 • Refusjonsoversikt: Lungekreft

  TECENTRIQ® (atezolizumab) som monoterapi er indisert til behandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) etter tidligere kjemoterapi. Pasienter med EGFR aktiverende mutasjoner eller ALK-positive tumormutasjoner bør også ha mottatt målrettet behandling før de mottar TECENTRIQ® (2)

  Atezolizumab (Tecentriq) kan innføres til behandling av lokalavansert eller metastatisk PD-L1 positiv ikke-småcellet lungekreft – etter tidligere behandling med kjemoterapi. (3)


  Ny indikasjon: Utbredt småcellet lungekreft (ES-SCLC)

  TECENTRIQ® i kombinasjon med karboplatin og etoposid som førstelinjebehandling av voksne med ES-SCLC. (2)

 • Refusjonsoversikt: Blære

  Tecentriq som monoterapi er indisert til behandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom (UC) etter tidligere platinaholdig kjemoterapi, eller som ikke anses som egnet for cisplatin, og hvor tumor har et PD-L1-uttrykk ≥ 5 %.(2)

  Atezolizumab (Tecentriq) kan innføres til behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som tidligere er behandlet med platinabasert kjemoterapi. (4)

 • Brystkreft

  Ny indikasjon: Lokalavansert eller metastatisk brystkreft (TNBC)

  TECENTRIQ® i kombinasjon med nab-paklitaksel til behandling av voksne med inoperabel lokalavansert eller metastatisk TNBC hvor tumor har PD-L1-ekspresjon ≥1 %, og som ikke tidligere er behandlet med kjemoterapi for metastatisk sykdom. (2)

Relatert innhold Tecentriq

 

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til RELIS via skjema.

 

NO/TCN/1902/0005(1)