TECENTRIQ® (atezolizumab)

- Årets anbudsvinner for PD1/PD-L1 (1)


 

Tecentriq har indikasjoner innen lungekreft, brystkreft, leverkreft og blærekreft. SPC

Indikasjon og refusjonsoversikt

 • Blærekreft

  Indikasjon:
  Tecentriq som monoterapi er indisert til behandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom (UC) etter tidligere platinaholdig kjemoterapi, eller som ikke anses som egnet for cisplatin, og hvor tumor har et PD-L1-uttrykk ≥ 5 %.(2)

  Refusjon: 
  Atezolizumab (Tecentriq) kan innføres til behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som tidligere er behandlet med platinabasert kjemoterapi. (4)

  Les mer i SPC

 • Brystkreft

  Indikasjon:
  Lokalavansert eller metastatisk brystkreft (TNBC)
  TECENTRIQ® i kombinasjon med nab-paklitaksel til behandling av voksne med inoperabel lokalavansert eller metastatisk TNBC hvor tumor har PD-L1-ekspresjon ≥1 %, og som ikke tidligere er behandlet med kjemoterapi for metastatisk sykdom. (2)

  Refusjon:
  Atezolizumab (Tecentriq) i kombinasjon med nab-paklitaksel kan innføres til behandling av voksne pasienter med inoperabel lokalavansert eller metastatisk trippel-negativ brystkreft med tumorer med PD-L1-uttrykk lik eller større enn 1 prosent, og som ikke tidligere har fått kjemoterapi for metastatisk sykdom. (5)

  Les mer i SPC

 • Lungekreft, Ikke-småcellet

  Indikasjoner:

  Tecentriq som monoterapi er indisert til adjuvant behandling, etter fullstendig reseksjon og platinabasert kjemoterapi, av voksne pasienter med NSCLC med høy risiko for tilbakefall der tumor har PD-L1-ekspresjon i ≥ 50 % av tumorcellene (TC) og som ikke har EGFR-mutant eller ALK-positiv NSCLC (se pkt. 5.1 for seleksjonskriterier). (2)

  Tecentriq, i kombinasjon med bevacizumab, paklitaksel og karboplatin, er indisert til førstelinjebehandling av voksne pasienter med metastatisk ikke-plateepitel, ikke-småcellet lungekreft (NSCLC). Hos pasienter med EGFR-mutant eller ALK-positiv NSCLC er Tecentriq, i kombinasjon med bevacizumab, paklitaksel og karboplatin, kun indisert etter at egnede målrettede behandlinger har mislyktes (se pkt. 5.1). (2)

  Tecentriq som monoterapi er indisert til behandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk NSCLC etter tidligere kjemoterapi. Pasienter med EGFR-mutant eller ALK-positiv NSCLC bør også ha mottatt målrettede behandlinger før de mottar Tecentriq (se pkt. 5.1). (2)

  Tecentriq, i kombinasjon med nab-paklitaksel og karboplatin, er indisert til førstelinjebehandling av voksne pasienter med metastatisk ikke-plateepitel NSCLC som ikke har EGRF-mutant eller ALK-positiv NSCLC (se pkt. 5.1). (2)

  Tecentriq som monoterapi er indisert som førstelinjebehandling av voksne pasienter med metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med tumorer som har PD-L1-ekspresjon i ≥ 50 % tumorceller (TC) eller i  ≥ 10 % tumorinfiltrerende immunceller (IC) og som ikke har EGFR-mutant eller ALK-positiv NSCLC (se pkt 5.1). (2)

  Refusjon:

  Tecentriq som monoterapi til adjuvant behandling av ikke-småcellet lungekreft. Status: Metodevurdering pågår. (10)

  Atezolizumab (Tecentriq) i kombinasjon med bevacizumab, paklitaksel og carboplatin til behandling av ikke-småcellet lungekreft som har EGFR-mutasjon eller er ALK-positiv som ikke lenger har nytte av målrettet behandling. Beslutningen betinger bruk av rimeligste alternativ av bevacizumab. (6)

  Atezolizumab (Tecentriq) til behandling av lokalavansert eller metastatisk PD-L1 positiv ikke-småcellet lungekreft – etter tidligere behandling med kjemoterapi. (3)

  Atezolizumab (Tecentriq) til behandling av PD-L1 negativ ikke-småcellet lungekreft til pasienter med plateepitelkarsinom og som tidligere har mottatt kjemoterapi. (5)

  Atezolizumab (Tecentriq) til førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med tumor som har PD-L1-ekspresjon i ≥ 50 % tumorceller (TC) eller i ≥ 10 % tumorinfiltrerende immunceller (IC) og som ikke har EGFR-mutasjons- eller ALK-translokasjonspositiv NSCLC. (8)

   

  Les mer i SPC

 • Lungekreft, Småcellet

  Indikasjon:
  Tecentriq, i kombinasjon med karboplatin og etoposid, er indisert som førstelinjebehandling av voksne pasienter med utbredt småcellet lungekreft (ES-SCLC) (se pkt. 5.1).

  Refusjon:
  Atezolizumab (Tecentriq) til behandling i kombinasjon med kjemoterapi til førstelinjebehandling av utbredt småcellet lungekreft (ES-SCLC). (9)

  Les mer i SPC

 • Leverkreft, Hepatocellulært karsinom

  Indikasjon:
  Tecentriq, i kombinasjon med bevacizumab, er indisert til behandling av voksne pasienter med avansert eller inoperabel hepatocellulært karsinom (HCC) som ikke tidligere har fått systemisk behandling (2)

  Refusjon:
  Atezolizumab (Tecentriq) i kombinasjon med bevacizumab innføres til behandling av avansert eller inoperabel levercelle-karsinom (HCC) hos pasienter som ikke tidligere har mottatt systemisk behandling. (7)

  Les mer i SPC

Relatert innhold

 

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning på elektronisk meldeskjema: www.legemiddelverket.no/meldeskjema.